Skip to main content

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten.

Algemeen

Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website, zijnde de website van Instituut Orshof cvba  (hierna “I.O.” genoemd) met domeinnaam www.instituutorshof.be   (hierna “website” genoemd).
Van zodra u zich toegang verschaft tot de website of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toegang tot en gebruik van de website

I.O. stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door I.O. worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

I.O. behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan I.O. hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die I.O. op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over I.O. ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel I.O. zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert I.O. niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

In geen enkel geval kan I.O. aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit: a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert I.O. dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

I.O. heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

I.O. kan op haar website links voorzien naar andere websites. I.O. is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. I.O. kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse  schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar de website van I.O. zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van I.O..

Indien I.O. kosten zal moeten dragen of indien aan KdG kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe I.O. te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. al het redactioneel materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming van I.O. vereist.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van I.O.

I.O. behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van I.O. bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door I.O. als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. I.O. wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. I.O. heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat I.O. de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan I.O. meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies

De website maakt ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies uitschakelt in zijn browser, kan I.O. geen correcte werking van de website garanderen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot info@instituutorshof.be

 

Algemene voorwaarden instituut orshof cvba


De directie van Instituut Orshof cvba heeft onderstaande betalings- en leveringsvoorwaarden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Tongeren.
1. Op alle met Instituut Orshof cvba gesloten overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing.
2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Instituut Orshof en cliënt inzake coaching, consulting, cursus, training, het verrichten van diensten, het leveren van hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens Instituut Orshof cvba wordt verricht. Afwijkende voorwaarden zijn voor Instituut Orshof cvba alleen verbindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.
3. Inschrijving
3.1. De overeenkomst tussen Instituut Orshof cvba en de opdrachtgever komt tot stand door
– ondertekening van inschrijvings- of aanmeldingsformulier door cliënt
–  of door mailbevestiging van Instituut Orshof cvba aan de cliënt van diens e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
3.2. De inschrijving van cursus, training, workshop die vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt, is definitief en bindend, ook voor een langdurig programma.
3.3. De inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling.
3.4. In de cursusprijs zijn secretariaats-, accommodatie- en begeleidingskosten inbegrepen, evenals tussenliggende maaltijden. Niet inbegrepen in het cursusgeld zijn: individuele begeleiding, medische kosten, drank en vervoerskosten, kamer en ontbijt. (tenzij contractueel anders vastgelegd).
4. Betaling
4.1. Instituut Orshof cvba berekent de kosten van coaching/consult en training/cursus aan de cliënt.
4.2. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een van de op de factuur vermelde rekeningen of ten kantore van Instituut Orshof cvba.
4.4. Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is de debiteur zonder het vereiste van enige aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en aan Instituut Orshof cvba verschuldigd:
* vertragingsrente volgens het wettelijk percentage vanaf de vervaldag van het openstaand factuurbedrag tot aan de dag waarop het totale bedrag is voldaan;
* alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Instituut Orshof cvba ter incassering van zijn vordering moet maken, waaronder inbegrepen:
* administratiekosten die bij dezen worden gefixeerd op € 25,- per extra uitgaand schrijven
15% buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW welke kosten tenminste bedragen € 50,- exclusief BTW over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten.
5. Annulering door opdrachtgever / cliënt
5.1. Coaching / consulten
Gemaakte afspraken dienen, indien noodzakelijk, 8 dagen vóór de datum van het consult of coachingsgesprek te worden geannuleerd.
5.2. Workshops / cursus / training (maximaal 2 dagen)
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk schriftelijk per aangetekende brief 30 dagen vóór de aanvang van dat programma te worden geannuleerd.
5.3. Langdurige programma’s (meer dan 5 dagen)
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk zes weken schriftelijk per aangetekende brief vóór de aanvang van dat programma te worden geannuleerd.
5.4. Annuleringskosten
* Bij het annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt Instituut Orshof cvba het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen, 5% administratiekosten
* Bij het niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn is cliënt of opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.
5.5 Wanneer de cliënt of opdrachtgever een consult, cursus, training of programmaovereenkomst afzegt, komen reeds betaalde en nog niet betaalde rekeningen niet te vervallen.
6. Voortijdige staking van een traject
6.1. Stoppen tijdens consult / coachingsprogramma
Wanneer cliënt besluit te stoppen tijdens de eerste helft van een consulting of coachingsprogramma, dus wanneer minder dan de helft van de consulten/ coaching is gebruikt, wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Wanneer cliënt tijdens de tweede helft van het traject stopt, worden de volledige kosten berekend.
6.2. Voortijdige staking cursus/workshop/training
Wanneer cliënt besluit later in te stromen of vroeger de cursus te verlaten, dient hij alsnog de volledige cursus te betalen.
7. Vragen
Bij vragen over in rekening gebrachte kosten dient de opdrachtgever zich binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te richten tot Instituut Orshof cvba.